Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ Ref: 01.01.2019

Sevgili oyuncumuz / üyemiz , hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
-Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
-Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
-İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
Ayrıca gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede
yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.
Bu gizlilik ilkeleri tüm internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda
uygulanmak üzere belirlenmiştir.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel veriler, kimlik (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası) kullanıcı adı, adres,
telefon numarası, elektronik posta adresi ve ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere
ilişkin bilgiler ( IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi,
ekranlar üzerinde gerçekleştireceği hareketler vb.), ile ilgili bilgiler ve kullanıcıyı
tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?
*Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından internet sitesi, her türlü öğrenci kayıt formu, anketler ve benzeri elektronik, sözlü
ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde şirketimiz ya da
şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

*İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde siz
oyuncularımıza hizmetin sunulması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen,
meşru menfaatimiz bulunduğu için
*Hizmetlerimiz ile ilgili sizlere daha etkin tanıtım ve bilgilendirme yapabilmek, siz değerli
kullanıcıların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesini ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza uygun
bilgiler vermek ve tanıtım yapmakta sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen,
meşru menfaatimiz bulunduğu için
* Kişisel bilgi ve verileri; hizmetin tanıtım süreçlerinin planlanması ve uygulanması, tanıtım
aktivitelerinin oluşturulmasını, düzenlenmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda daha geniş bir
kitleye ulaşım açısından geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve / veya icrası kendi proje,
uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve / veya bilgilendirme amaçlı olarak
ve bunların yanında tarafınıza bilgilendirme amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği
yaptığımız firmalar ile paylaşmak, kendi proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında
tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı sms, elektronik posta göndermek, bu kapsamda
yönlendirmelerde bulunmak ve bu yönden sınıflandırılma ve arivleme sistemine tabi tutmak
amacıyla ve açık rızanız ile,
*Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve
yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi
amaçlar için meşru menfaatimiz ile,
* Ayrıca düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı
şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere
belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?
İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu
koşullar çerçevesinde,
*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sizlerin tanıtımınızı yapmak için ve bu
yolla size iş imkanları sağlamak için iş birliği yaptığımız firmalara , şirketimizin sosyal
medya ve web (internet) sayfalarında
*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi, satın
almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, ürün ile ilgili
ödemenizi yapabilmeniz amacıyla, şirketimizin iş ortaklarına ya da iştiraklerine,
*İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler
kapsamında denetim firmalarına,
*Şirket bunun dışında söz konusu kişisel bilgi ve verileri; önceden verdiğiniz açık rızaya
uygun olarak tarafınıza bilgilendirme amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız
firmalara,
* Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak
hissedarlarımıza,
* Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve
kuruluşlara

*Hizmet kalitemizi geliştirmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere,
*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza
*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere aktarılabilecektir.

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?
KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, kvkk@erberk.com.tr e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Muradiye mahallesi , Hüsrev Gerede caddesi , Ergüven palas apt. no. 50 daire 9 Beşiktaş 34357 İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle
getirilir.

Veri Sorumlusu: Cengiz Erberk
Adres : Muradiye mahallesi , Hüsrev Gerede caddesi , Ergüven palas apt. no. 50 daire 9

Beşiktaş 34357 İstanbul